Във всяка партньорска държава ще бъде организирана национална конференция, чиято цел е да представи изпълнените дейности и разпространи постигнатите резултати от проект PADAWAN, като се обърне специално внимание на разработените интелектуални продукти:
 1. Съвместна виртуална среда „Европейско училище за чиракуване PADAWAN“ и PADAWAN общност;
 2. Трансверсален обучителен курс и обучителниматериали;
 3. Наръчник за фирмени наставници.
Ето какво ще Ви представим по време на събитието:
IO1 - Съвместна виртуална среда „Европейско училище за чиракуване PADAWAN“ и PADAWAN общност
Изградената виртуална среда за сътрудничество популяризиранова методология, с която се цели усъвършенстване компетенциите на тримата ключови участници в процеса на професионално обучение в работна среда. В конкретния случай, заинтересованите лица, които могат да ползват платформата в хода на подготовката и провеждането на обучение чрез работа са:
 1. учениците в професионалните гимназии или обучаемите в Центровете за професионално обучение, както и обучаващите се чрез чиракуване или друга форма на учене чрез работа;
 2. учителите и преподавателите в системата на професионалното образование и обучение (в професионалните училища или в Центровете за професионално обучение); и
 3. фирмените наставници в компаниите, организиращи стажове и практики за обучаемите.
Изградената платформа за сътрудничество представлява виртуална среда, създаденаза да осигури „пространство“ и механизми за улесняване на процесите на планиране, протичане и оценяване на практическото обучение. Тъй като системите за учене, основано на работа, в различните партньорски държави по проекта са много различни, виртуалната среда е адаптирана спрямо различни национални потребности и специфики, като обхваща различни методи за обучение в реална работна среда.
За да бъде обхванат целия процес на професионално обучение, създадената онлайн платформа, дава възможност всяка стъпка от практическото обучение на ученика или обучаемия – както във фирмата, така и в професионалното училище или центъра за обучение -да се наблюдаваот преподавателя от системата на професионалното образование и обучение (ПОО)и от фирмениянаставник.Освен, че те ще могат да направляват и оценяват обучителния процес през виртуалната платформа, системата е направена така, че (чрез специално разработени протоколи за комуникация)да улеснява, а и да насърчава, добрата и ефективна комуникация между последните двама.
На следващо място, в платформата са поместени всички обучителни материали, разработени по проекта, предоставящи наобучаемите и чираците нужните ресурси за допълнително придобиване на „меки“ (трансверсални) компетентности, насочени към подобряване на тяхната пригодност за заетост след приключване на обучението.
Не на последно място, в рамките на проекта положихме основите на Европейската общностPADAWAN, където под формата на свободна среда за общуване, всички участници в системата за учене чрез работа (на европейско ниво) могат да се регистрират и да бъдат впостоянна връзка, споделяйки опит, документи и ноу-хау.
IO2 - ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - Трансверсални учебни модули за придобиване на ‘меки’ ключови компетенции в сектора на гостоприемството
Общата цел на курса е да увеличи пригодността за заетост на чирацитеи стажантите, чрез подобряване на техните възможности за адаптация към новата работа, зада позволи на обучаемия да разбере как той/тя може да се обучава на работното място вусловията на фирмата, успоредно с нормалния работен процес, и да бъде про-активен в ходана обучението си.
Курсът се фокусира върху шест меки компетенции:
 1. Ефективност и управление на времето
 2. Креативност и решаване на проблеми
 3. Междуличностна комуникация и съпричастност
 4. Лидерство и работа в екип
 5. Управление на стреса
 6. Дигитални компетенции
Всеки обучителен модул дава възможност на стажантите / чираците да усвоят и развиват в бъдеще тези умения като предоставя краткатеоретична подготовка, съчетана с практически примери и упражнения, изведени от реални трудови ситуации в сферата на туризма игостоприемството.
IO3 - Наръчник за фирмени наставници
Наръчникът за фирмени наставници има за цел да събере на едно мястоинформация и идеи, които биха били от полза за наставниците впомощ на ежедневната им работа. Продуктът разглежда следните теми:
 • Моята роля на фирмен наставник
 • Как мога да провеждам обучение?
 • Как мога да подкрепя най-добре чираците/стажантите?
 • Как мога да оценя чираците/стажантите и тяхното обучение?
 • Как да работя върху „меки“ умения като: комуникация, работа в екип и лидерство,разнообразие или справяне със стреса?